Návštěvní řád


Tento návštěvní řád je základní předpis pro chování návštěvníků, ochranu zdraví a bezpečnost návštěvníků areálu a musí být bezpodmínečně dodržován. Kontrolu dodržování základních hygienických zásad a chování návštěvníků zajišťuje personál průběžně dohledem v bazénové hale , letního brouzdaliště i pochůzkou po zázemí.

Článek I. - VSTUP DO PROSTORU AREÁLU

 • Denní rozvrh provozu areálu je u hlavního vchodu do areálu, na informační tabuli v blízkosti pokladny, dále na internetových stránkách společnosti. Změny jsou vyhrazeny.

 • Vstup do areálu je povolen pouze v určené provozní době s platnou vstupenkou, identifikačním náramkem, kterou si návštěvník zakoupí v pokladně předem.

 • Při hromadných akcích v areálu a jiných sportovních aktivitách není vstup bez dozoru oprávněných osob (trenér, učitel, vedoucí) z bezpečnostních důvodů povolen.

 • Dětem mladším 10 let je vstup do areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

Článek II. - PROVOZNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY

 • Každý návštěvník areálu je povinen bezpodmínečně dbát pokynů zaměstnanců, kteří jsou osobně odpovědní za vytvoření bezpečného a hygienicky nezávadného prostředí.

 • Patnáct minut před ukončením provozu musí návštěvníci opustit bazén, aby se mohli osprchovat, osušit a obléci.

 • Své věci nenechávejte bez dozoru. Správa areálu neručí za ztráty.

 • Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat plavčíkovi nebo lektorce, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.

 • Návštěvníci jsou povinni chovat se k zařízení areálu ohleduplně a uhradit škody, které byly jejich vinou způsobeny na zařízení areálu nebo na majetku třetích osob.

 • Před vstupem do všech bazénů a vodních atrakcí jsou návštěvníci povinni se osprchovat a dodržovat osobní hygienu.

 • Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách nebo v plaveckém úboru. Vhodným plaveckým úborem se rozumí plavky z nesavého přiléhavého materiálu nebo volné šortky nejlépe z nesavého materiálu bez kapes a jakýchkoliv kovových doplňků a ozdob, v délce nad kolena.

 • Před vstupem do bazénu se osprchujte a učiňte řádnou očistu těla.

 • Hloubka vody v bazénech je zřetelně označena.

 • Pro poskytování první pomoci při úrazech, poranění a nevolnosti, je třeba ihned přivolat plavčíka či lektorku. Místnost ošetřovny je zřetelně označena zeleným křížem. První pomoc se poskytuje zdarma. Za poranění nebo úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením návštěvního řádu, nenese provozovatel areálu odpovědnost.

 • Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení areálu.

 • Při hromadných akcích v areálu a jiných sportovních aktivitách není vstup bez dozoru oprávněných osob (trenér, učitel, vedoucí) z bezpečnostních důvodů povolen.

 • Brouzdaliště je určeno dětem do 6 let.

 • Dětem mladším 10 let je vstup na krytý bazén povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

Článek III. - V AREÁLU JE ZAKÁZÁNO

 • Zdržovat se v prostorách areálu bez platné vstupenky, vstupovat do oddělení nebo míst určených pro osoby jiného pohlaví, do prostorů určených pro zaměstnance areálu a všude tam, kde je označen zákaz vstupu.

 • Hlučně se projevovat a rušit tím okolí, volat o pomoc bez příčiny, vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, pobíhat kolem bazénů, skákat do vody z pochůzích ploch.

 • Plivat do vody a na ochozy bazénů, vyplachovat si ústa i nos ve vodě, odhazovat odpadky mimo odpadkové koše a jakýmkoliv způsobem znečistit prostory areálu.

 • Kouřit a konzumovat potraviny a nápoje v jiných prostorách, než k tomu určených, vstupovat do prostoru bazénů a vodních atrakcí se žvýkačkou. Vnášet do areálu skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.

 • Vnášet do bazénů nafukovací předměty, ploutve, míče, potápěčské brýle apod. (povoleny jsou pouze plavecké kruhy nebo rukávky a plavecké brýle).

 • Vstupovat do Plavecké učebny – bazénové haly s jízdními koly a kočárky, výjimkou je letní brouzdaliště.

 • Vyžadovat od zaměstnanců areálu služby, odporující provoznímu řádu.

 • Do bazénů nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními a jinými přenosnými chorobami a děti do věku jednoho roku. Děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénů pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou.

Článek IV. - ZÁKAZ VSTUPU DO AREÁLU

 • Do areálu nemají přístup všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob (infekční příznakové i bezpříznakové onemocnění, osoby v karanténě apod.).

 • Do areálu dále nemají přístup osoby pod vlivem alkoholu nebo jiným návykových látek.

 • Zvířatům s výjimkou vodicích a asistenčních psů.

Článek V. - VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY AREÁLU

 • Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí pracovníků provozovatele nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu, neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, nebo se bude chovat jiným nevhodným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení člena bezpečnostní agentury nebo přímo Městskou policii a Policii ČR.

Článek VI. - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 • Rozvrh provozní doby areálu a jiná důležitá sdělení jsou zveřejňována ve vestibulu.

 • Připomínky, týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu, mohou návštěvníci uplatňovat u plavčíka či lektorky nebo u vedoucího areálu.

 • Tento návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a zaměstnance areálu a nabývá platnosti dnem vyhlášení.

 • Vodící a asistenční pes nesmí být umístěn v bezprostřední blízkosti bazénu.

 • V případě náhlého zhoršení počasí, nenáleží návštěvníkům vrácení vstupného.

 • Usthanovení tohoto řádu sleduje dodržování pořádku a vytvoření společenského prostředí sloužícího k oddechu, rekreaci a sportu.

 

Článek VII. - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Vstupem do výše uvedených prostor bere návštěvník na vědomí, že provozovatel provádí záznam, shromažďování a zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému a návštěvník s tímto shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů pomocí kamerového systému vyjadřuje svůj souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zároveň si je vědom/a svých práv podle §12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

 • Účel zpracování osobních údajů:
  V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zajištění bezpečnosti, ochrany života a zdraví návštěvníků a ochrany jejich majetku, jakož i majetku provozovatele. Tyto osobní údaje budou zachovány maximálně po dobu 7 dní ode dne jejich pořízení.

 

 • Prohlášení provozovatele:
  Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci provozovatele, nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s provozovatelem a další osoby, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Kde nás najdete?

Sportplex

Na Příkopě 3726, Frýdek-Místek
738 01 Česká republika
GPS: 49°40'52.1"N, 18°20'50.7"E

Kontakt na recepci

7:00-21:00