Pronájem prostor sloužících k podnikání


Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., se sídlem Na Příkopě 3726, Frýdek-Místek, PSČ 738 01, v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26914
IČ: 268 29 495

vyhlašuje nabídkové řízení na pronájem prostor sloužících k podnikání:

Jedná se o prostory sloužící k podnikání v pohostinství – restaurace v budově – stavbě č. p. 2447, budova Krytého aquaparku Olešná, která je součástí pozemku p. č. 4486/103 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 927m2, jehož součástí je stavba č.p. 2447, budova Krytého aquaparku Olešná, vše v k.ú. Místek, zapsáno na listu vlastnictví 9342, vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Frýdek-Místek.
Účel nájmu je provoz restauračního zařízení, teplého bufetu či jiný způsob rychlého občerstvení nebo stravování (denní menu je podmínkou).


PŘEDMĚT NÁJMU
Předmětem nájmu v této nabídce jsou prostory sloužící podnikaní nebo nebytové prostory
v následujícím členění :
2.36 Restaurace – suchý provoz 52,2 m2
2.37 Obslužný pult – restaurace 18,10 m2
2.38 Obslužný pult – sauna 8,20 m2
2.40 Kuchyňský provoz – 38,30 m2
2.42 Kuchyně – kancelář 4,60 m2
2.43 Podesta obslužného schodiště 1,80 m2
2.44 Restaurace – mokrý provoz 120,80 m2
1.49 Kuchyně – zádveří 2,70 m2
1.50 Kuchyně – chodba + schodiště 16,20 m2
1.51 Sklad odpadků 5,10 m2
1.52 Šatna personálu kuchyně 5,20 m2
1.53 Sprcha personálu kuchyně 2,90 m2
1.54 WC personálu kuchyně 2,20 m2
1.55 Hrubá přípravna zeleniny 5,60 m2
1.56 Sklad potravin 6,20 m2
Celková plocha pronajímaných prostor je 290,1 m2.


Minimální nájemné je stanoveno ve výši 7 630 Kč/1 měsíc, nájem je osvobozen od DPH.
V nájemném nejsou zahrnuty zálohy za energie (plyn, elektrická energie, vodné – stočné, odpady) ty činí 6 000 Kč bez DPH a odpady činí 300 Kč měsíčně bez DPH. Vyúčtování, dle skutečného odběru, se vždy provádí na konci kalendářního roku.
Předpokládaná doba zahájení provozu pronajatých prostor je 30. 9. 2019 a převzetí prostor v průběhu září 2019.


Prohlídka nebytového prostoru se pro zájemce uskuteční ve dvou termínech a to dne 19. 8. 2019 a dne 20. 8. 2019 (zájemce se musí předem ohlásit na tel. čísle 775 767 964 – Jana Adamczyk Vicherová). V případě zájmu je možné sjednat také individuální termín.


Obsah a pokyny pro podání nabídky:

  • V nabídce uveďte nabízenou výši nájmu za 1 měsíc bez DPH.
  • Nabídku doručte nejpozději do 29. 8. 2019 do 8:00 hod. na adresu Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., se sídlem Na Příkopě 3726, Frýdek-Místek, PSČ 738 01, Hala Polárka a to osobně v pracovních dnech Po–Pá v době od 8:00–13:00 hod., poslední den pro podání nabídek do 8:00 hod., nebo zašlete na totožnou adresu tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek. Nabídka musí být v uzavřené obálce označené nápisem „Pronájem nebytového prostoru restaurace v Krytém aquaparku Olešná“ - NABÍDKA NEOTEVÍRAT.
  • Otevírání obálek proběhne dne 29. 8. 2019 v 8:30 v zasedací místnosti 3. NP
  • Otevírání obálek se mohou uchazeči účastnit.

Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. si vyhrazuje právo k upřesnění podmínek nabídkového řízení, právo vyzvat k úpravě nabídek, právo nabídkové řízení zrušit i bez uvedení důvodů, právo uzavřít smlouvu s kterýmkoli z uchazečů a právo odmítnout všechny nabídky.

Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. zároveň upozorňuje, že veškeré náklady na zpracování nabídek ponesou jednotliví uchazeči.

Kde nás najdete?

Sportplex

Na Příkopě 3726, Frýdek-Místek
738 01 Česká republika
GPS: 49°40'52.1"N, 18°20'50.7"E

Kontakt na recepci

7:00-21:00